Ücretsiz Kargo

 AYDINLATMA METNİ
 

KİSMET TASARIM TAKI VE MÜCEVHERAT SANAYİ TİCARET A.Ş. (“Kismet By Milka”), mağazalarımızdan veya https://www.kismetbymilka.com/ alan adlı internet sitemiz üzerinden yapacağınız alışverişler kapsamında çeşitli kişisel verilerinizi elde etmektedir. Bu kapsamda Kismet By Milka, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca ‘veri sorumlusu’ addedilmekte olup, KVKK’nın 10. Maddesi uyarınca işbu Aydınlatma Metni’ni dikkatinize sunarız.

1- Veri Sorumlusu

Ticaret Unvanı

Kismet Tasarım Takı ve Mücevherat San. ve Tic. A.Ş.

Adres Esentepe Mah. Matbuat Sok. No:10 İç Kapı No:1 Şişli İstanbul
İnternet sitesi https://www.kismetbymilka.com.tr
Tel 0212 265 30 32
 MERSİS 0559090683300001 

 

2.İşleme Amaçları

Alışveriş esnasında internet sitemiz veya müşteri bilgi kartı vb. aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, ancak açık rızanız ya da KVKK’nın 5/2 maddesinde belirtilen hukuka uygunluk hallerinden birinin varlığı halinde işlenmektedir:

 • KVKK’nın 5/2 maddesi kapsamında kanunlarda açıkça öngörülmesi ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması nedeniyleTürk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, İş Kanunu, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve bunların ikincil düzenlemeleri kapsamındaki hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi ve sizlerden gelen talep ve şikâyetlerin değerlendirilerek çözüme kavuşturulması,
 • KVKK’nın 5/2 maddesi kapsamın ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması nedeniylesunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için kimliğiniz ifşa edilmeden istatistik dâhil gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılabilmesi, veri kayıplarının önlenebilmesi için kopyalama/yedeklemenin gerçekleştirilmesi ve Kismet By Milka lokasyonları ve mağazalarında kameralar aracılığı ile güvenliğin sağlanabilmesi,
 • KVKK’nın 5/2 maddesi kapsamında sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması nedeniyle internet sitemizde yer alan üyeliğin tesis edilebilmesi, Kismet By Milka’dan aldığınız ürün ve/veya hizmetin yerine getirilmesi (kredi kartı veya mail order formu vb. aracılığıyla ürün bedelinin alınması, fatura/fiş kesilmesi, kargo ile gönderim yapılması satış sonrası tamir gibi faaliyetlerin yerine getirilmesi vb.), Kismet By Milka internet sitesi üyelikleri ile ilgili bildirimlerin (yenileme, sona erme vb.) yapılması, üyelik ve/veya iade koşullarında olabilecek değişiklik, yeniliklerin bildirilmesi
 • KVKK’nın 5/1 maddesi kapsamında açık rızavermeniz koşuluyla Kismet By Milka etkinlikleri ve doğum günü kutlaması gibi özel gün ve koleksiyonlara ilişkin bilgilendirmeler ve indirimler de dâhil olmak üzere daha etkin bir şekilde iletişim kurulabilmesi ve/veya kişisel verilerin Şirket’in kullandığı sunucusu yurtdışında bulunan yazılım ve sistemler üzerinden yurtdışına aktarılması
 • KVKK’nın 5/1 maddesi kapsamında açık rızavermeniz koşuluyla Kismet By Milka mağazalarında kulak delimi (piercing) yapabilmek için zihnen ve fiziken prosedüre uygunluğun ve sağlık durumunuzun elverişli olduğunun tespit edilebilmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.

3.İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda,

 • Kismet By Milka’nın iştiraki Kismet Kreatif Kuyumculuk Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’ne,
 • Anlaşmalı olunan yurtiçi ve/veya yurtdışında bulunan kargo ve gümrük firmalarına,
 • Sunucusu yurtdışında bulunan yazılım programlarına ve ortak müşteri yönetim sistemi kullandığımız bayilere,
 • Banka ve elektronik ödeme kuruluşları, hukuki ve mali danışmanlık hizmeti veren firmalara,
 • Müşterilerimize zaman zaman gönderdiğimiz iletişimler ve hediyeler için çalıştığımız iş ortaklarımıza
 • https://www.kismetbymilka.com/ alan adlı internet sitesi için Kismet By Milka’nın anlaşmalı olduğu yurtiçi ve/veya yurtdışında bulunan aracı hizmet sağlayıcı firmalara
 • Gerektiği takdirde yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşları ile adli makamlara aktarılabilecektir.

 4.Kişisel Verileri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Yukarıda sayılan amaç ve sebeplerle işlemekte olduğumuz kişisel verileriniz internet sitesine üyelik başvurunuz esnasında, üyeliğiniz boyunca veya üye olmadan alışverişe devam etmeniz durumunda alışveriş esnasında elektronik ortamda, mağazalarımızdan alışveriş yaparken müşteri bilgi kartı, tamir formu, piercing formu aracılığı ile yazılı olarak veya çeşitli iletişim kanalları üzerinden karşılıklı olarak iletişime geçmemiz halinde veya kameralar aracılığıyla fiziki ortamda yazılı veya sözlü olarak toplanmaktadır.

5.İlgili Kişinin Hakları

İlgili kişi olarak, tarafımıza başvurarak kendinizle ilgili;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK madde 7 çerçevesinde kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltildiğinin veya KVKK madde 7 kapsamında kişisel verilerin silindiğinin ve yok edildiğinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildiririz.
 • Kişisel verilerinizle ilgili olarak, KVKK madde 11 kapsamında yukarıda açıklanan haklarınızdan herhangi birini kullanmak istediğiniz takdirde, aşağıda belirttiğimiz şekillerde yazılı olarak linkinde yer alan formu tarafımıza ulaştırarak Şirketimize başvurabilirsiniz.
 • Şirket’in Esentepe Mah. Matbuat Sok. No:10 İç Kapı No:1 Şişli İstanbul adresine noter veya iadeli taahhütlü posta aracılığıyla göndererek,
 • Şirket’in Kismettasarim@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine e-posta göndererek,
 • info@kismetbymilka.com alan adlı elektronik posta adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da sizin tarafınızdan Şirketimize daha önce bildirilen ve Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak göndereceğiz e-posta ile

Kismet By Milka, bu kapsamdaki taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracak ve yazılı veya elektronik ortamdan tarafınız ulaştırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifedeki ücret alınabilecektir.

Bununla beraber, kişisel verilerinizle ilgili değişiklik ve/veya güncellemeleri her zaman info@Kismetbymilka.com adresine elektronik posta yoluyla veya bizzat Esentepe Mah. Matbuat Sok. No:10 İç Kapı No:1 Şişli İstanbul adresine gelerek bildirebilirsiniz.

 

KVKK BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

Koleksiyonlarda Ara